Договір публічної оферти
про надання послуг

ДеталіНазад


Фізична особа-підприємець – Когут Валентина Миколаївна, що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру №2004150000000119127, пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – «Клієнт») укласти даний Договір між Клієнтом та «Co.Good.Star» (надалі – «Заклад») на зазначених нижче умовах.

Ця пропозиція є публічною офертою (далі — «Договір»), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Закладом послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню Договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати.

 1. Предмет Договору
  • Заклад зобов’язується надати, а Клієнт, який є одним з батьків (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору такі послуги:
   • відвідування гуртків (погодинних занять) для дітей;
   • на організацію або закупівлю роздаткових матеріалів, зошитів, інших індивідуальних засобів і матеріалів для занять; подарунки на день народження, свята тощо;
   • на організацію харчування.
 2. Права та обов’язки Сторін
  • Заклад зобов’язується:
   • організувати розвиваюче дозвілля дітей з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні Закладу відповідно до п. 1.1. цього Договору;
   • здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик та програм;
   • забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;
   • затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Закладу;
   • затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Закладу;
   • повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі;
  • Заклад має право:
   • вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, у тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;
   • забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців, у тому числі і залучених Закладом;
   • самостійно встановлювати дні і тривалість занять;
   • у разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта;
   • відмовити в наданні послуг Клієнту (законному представнику) дитини з поважних причин;
   • розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів;
   • здійснювати фото та відеофіксацію окремих частин заняття з метою подальшої можливості обміну досвідом з педагогами та науковцями, або можливості поширення матеріалів у соціальних мережах (за усним погодженням з Замовником);
   • допустити до занять стажера та/або практиканта (разом з педагогом);
   • усі рішення стосовно оплати керівництво Закладу приймає самостійно з урахуванням пропозицій Клієнта, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати.
   • Адміністрація Закладу не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі, якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявив про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.
  • Клієнт зобов’язується:
   • своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 3 цього Договору;
   • отримувати надані послуги;
   • забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття, відзначити передачу-прийом дитини Закладу і передати її в руки педагога. Забрати дитину після закінчення заняття. Виконувати правила відвідування, затверджені Закладом (надалі – «Правила відвідування»);
   • за наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки (Клієнт) зобов’язані заявити Закладу про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несуть персональну відповідальність. Заклад має право відмовити у наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань;
   • дбайливо ставитись до майна Закладу;
   • відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Закладу, відповідно до законодавства України;
   • контролювати дії своєї дитини в межах Закладу і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Закладу та з моменту прийняття її після закінчення занять;
   • за присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування;
   • дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;
   • сповістити адміністрацію Закладу про зміни номеру свого контактного телефону.
  • Клієнт має право:
   • вибирати та отримувати послуги, що надаються Закладом, відповідно до розкладу та віку своєї дитини за наявності місця у групі;
   • бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на заняттях з дітьми до трьох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини;
   • розірвати договір, письмово повідомивши про це Заклад за сім днів, без повернення сплаченого авансу;
 3. Умови оплати
  • Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів в касу або на банківський рахунок Закладу.
  • Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати.
 4. Термін Договору
  • Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Закладу, і діє до закінчення оплаченого періоду.
 5. Інші умови
  • Адміністрація Закладу залишає за собою право не допустити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.
  • Адміністрація Закладу залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.
  • Заклад залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.
 6. Відповідальність Сторін
  • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором та відповідно до чинного законодавства України.
  • Заклад несе відповідальність перед Клієнтом у розмірі сплаченої вартості послуг за наявності документального підтвердження.
  • Заклад не несе відповідальності за шкоду та збитки, завдані Клієнту послуг в результаті: порушення Закладом або Клієнтом Правил відвідування Закладу, недотримання правил користування і експлуатації обладнання, а також у випадку попередньої відмови Закладу в наданні послуг Клієнту відповідно до цього Договору.
  • Клієнт несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заявці на послуги, інших письмових повідомленнях та документах, наданих Закладу.
  • Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та яким неможливо було запобігти шляхом вжиття розумних заходів (форс-мажорні обставини). Про початок і закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, на боці якої виникли такі обставини, повинна повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж на третій день з моменту їх виникнення чи припинення. Порушення вимог цього пункту позбавляє Сторону, на боці якої виникли обставини непереборної сили, посилатися на них як на підставу звільнення від відповідальності за порушення умов Договору.
  • У випадку порушення Клієнтом умов цього Договору та з моменту такого порушення Заклад не несе відповідальності за невиконання, неналежне виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.
 7. Вирішення спорів
  • У разі виникнення між Сторонами спорів та претензій за цим Договором Сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
  • З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
 8. Зміна і розірвання Договору
  • Заклад має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, у тому числі і в діючі Тарифи, шляхом оприлюднення на веб-сайті Закладу https://cogoodagency.com та/або розміщення на інформаційному стенді у приміщенні Закладу. Зміни вступають в силу з моменту їх оприлюднення, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх оприлюднені.
  • Договір може бути розірвано у таких випадках:
   • при прийнятті Клієнтом рішення про відмову від подальшого отримання послуг та повідомленні Закладу про це шляхом письмової заяви у визначений термін;
   • при прийнятті Закладом відповідного рішення на підставі систематичного невиконання Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором;
   • з інших підстав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
 9. Реквізити
  • Фізична Особа-Підприємець
   Когут Валентина Миколаївна
   79491, Львівська обл., м. Львів,
   смт.Брюховичі, вул. Солов’їна, 30